Privacyverklaring


I. Wie zijn wij?

Vesta Services beheert het Vesta-kandidatenportaal en het bedrijfsportaal op de Jobs.vesta.services website en is de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker (zie verder) voor de verwerking van persoonsgegevens.


U kan ons contacteren via volgende kanalen:

Vesta Services
Sasstraat 5
BE-3500 Hasselt
administratie@vesta.services
+32 11 19 13 77


Dirk Ketele
administratie@vesta.services
+32 475 48 30 73


We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die alle privacy-gerelateerde zaken binnen Vesta Services overziet. De contactgegevens van onze DPO zijn:
dirk.ketele@xenia.services
+32 475 48 30 73


II. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Het is mogelijk dat wij op verschillende manieren gegevens verzamelen van bezoekers van onze website, in het bijzonder:

Anoniem gebundelde informatie

Dit betreft gebundelde informatie van al onze bezoekers, zoals de onderdelen van onze website die het meest frequent bekeken worden door bezoekers en de door bezoekers geprefereerde diensten. Om de rechten van onze bezoekers te beschermen, is deze informatie anoniem en gebundeld. Zodoende kan geen enkele individuele Vesta Jobsite-bezoeker geïdentificeerd worden op basis van die informatie. We gebruiken dergelijke informatie mogelijk om anonieme bezoekersstatistieken te genereren, die we delen met onze klanten of openbaar maken.

In onze log bestanden (bestanden die gegevens bevatten over gebeurtenissen met het oog op gebruik ervan in de toekomst), verzamelen en bewaren we mogelijk Internet Protocol adressen voor redenen met betrekking tot beveiliging van gegevens. Verder gebruiken we Internet Protocol adressen om anonieme statistieken te genereren, teneinde de hoeveelheid bezoekers op onze website (verkeer) en onze systemen navenant af te stemmen en om optimale responstijden te garanderen. We gebruiken deze anonieme statistieken ook voor boekhoudkundige doeleinden, om het aantal clicks op onze eigen website of die van onze partners te berekenen. We zullen deze informatie niet gebruiken om bezoekers van de website te identificeren.

Persoonsgegevens van kandidaten

Wanneer u uw persoonsgegevens doorgeeft aan ons of onze klanten (bedrijven waarvoor u solliciteert), zullen wij, Vesta Services, uw gegevens verwerken. We zullen alle persoonsgegevens die u ons bezorgt verwerken, onder andere (maar niet uitsluitend) identiteit en contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en -plaats, burgerlijk staat, nationaliteit, geslacht,…), functie, opleiding, lidmaatschappen en mogelijk gevoelige informatie (zoals medische gegevens) wanneer u dergelijke gegevens aan ons bezorgt.


III. Waarom verwerkt Vesta Services persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens om u onze diensten te kunnen aanbieden (u de mogelijkheid geven een Vesta Jobs-profiel aan te maken en te gebruiken) en zodoende de overeenkomst met u uit te voeren of omdat onze klanten een job site gebruiken die door ons voorzien en beheerd wordt om persoonsgegevens van kandidaten die bij hen solliciteren, te verwerken. Een kandidaat-profiel aanmaken en een CV uploaden in een tekstdocument voor een vacature van onze klanten biedt de mogelijkheid aan Vesta Jobs-klanten om persoonlijke informatie te verwerken in de zoektocht naar de geschikte kandidaten voor hun vacatures.

Wanneer een kandidaat zich rechtstreeks registreert op onze website om een profiel aan te maken ("vrije registratie") kan de desbetreffende kandidaat in contact komen met potentiële werkgevers. Op voorwaarde dat de kandidaat beslist zijn of haar profiel zichtbaar te maken aan een potentiële werkgever, zullen de persoonsgegevens van de kandidaat zichtbaar zijn.

We zullen uw persoonsgegevens ook verwerken voor persoonlijke mailings als u dit toestaat door volgende optie aan te vinken: "Ja, ik wil dat Vesta Services Jobs mij op de hoogte houdt van nieuwe opportuniteiten, een breder netwerk van jobs en kandidaten." Hiermee instemmen zal ons toestaan u mailings te versturen, onszelf baserend op de informatie in uw profiel, met betrekking tot vacatures van onze klanten. Wederom: uw gegevens zullen enkel gedeeld worden, wanneer u dit zelf beslist, naar aanleiding van een voor u interessante vacature.

Voor meer praktische info over dit onderwerp kan u terecht in onze FAQ-sectie.


IV. Met wie worden de verzamelde persoonsgegevens gedeeld?

In tegenstelling tot andere rekruteringssites, geeft Vesta Services derden geen toegang tot persoonsgegevens van kandidaten die zij rechtstreeks naar Jobs.vesta.services hebben gestuurd; tenzij de kandidaat hiervoor zijn of haar toestemming verschaft. Op deze manier garanderen wij meer privacy en veiligheid met betrekking tot het gebruik van dergelijke persoonsgegevens dan doorgaans het geval is in deze markt. Alle door u verschafte informatie blijft privé en wordt enkel gebruikt voor doeleinden omschreven op onze website.

Vooreerst, zijn de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend beschikbaar voor medewerkers van Vesta Services. Vesta Services-medewerkers hebben allemaal een specifieke geheimhoudingsovereenkomst ondertekend betreffende het verwerken van gegevens. Elke klant die het bedrijfsportaal op onze website gebruikt, gaat een geheimhoudingsovereenkomst aan met Vesta Services en kan enkel de details van kandidaten bekijken die besloten hebben hun gegevens voor specifieke bedrijven beschikbaar te maken of van kandidaten die rechtstreeks bij specifieke bedrijven hebben gesolliciteerd.

  Er zijn twee mogelijke scenario’s die toelaten dat uw persoonsgegevens gedeeld kunnen worden:
 • Bij een "gratis registratie" op de Jobs.vesta.services-website, waarbij u uw persoonsgegevens opgeeft maar niet solliciteert voor een vacature op de website, worden uw persoonsgegevens enkel voor Vesta Services beschikbaar gesteld. Uw gegevens worden enkel aan potentiële werkgevers doorgegeven, nadat u expliciet kiest om uw gegevens zichtbaar te maken. Wanneer u solliciteert voor een vacature bij Vesta Services zelf (niet bij één van onze klanten), zullen uw gegevens enkel verwerkt worden door Vesta Services en worden deze nooit doorgegeven aan derden.
 • Wanneer u solliciteert voor een specifieke online vacature van een klant (en potentiële werkgever) via de website van Jobs.vesta.services of de eigen website van de klant, zullen uw persoonsgegevens verwerkt worden door die klant en eveneens zichtbaar zijn voor Vesta Services. Vesta Services voorziet namelijk het technische middel waarmee klanten persoonsgegevens van sollicitanten verwerken.

In het eerste geval, treedt Vesta Services op als verwerkingsverantwoordelijke, aangezien u uw persoonsgegevens toevoegt aan onze database om u te staan een profiel te creëren. In het tweede geval, is de potentiële werkgever (of klant) de verwerkingsverantwoordelijke en is Vesta Services louter verwerker, daar Vesta Services een job site aanbiedt, die gebruikt wordt door het bedrijf om uw gegevens te verwerken. In beide gevallen (behalve als u solliciteert voor Vesta Services, met name voor een job in onze organisatie), zijn onze klanten ook als enige verantwoordelijk voor de informatie die ze zélf aan een profiel van een kandidaat toevoegen volgend op een sollicitatiegesprek.

Vandaag is een kandidaat-profiel enkel toegankelijk op de Jobs.vesta.services website op de bedrijfsportaal, dit enkel voor werkgevers die een contractuele afspraak met Vesta Services hebben. Het is echter wel mogelijk dat een CV beschikbaar wordt gemaakt in de toekomst via andere website van Vesta Services dochterondernemingen of vestigingen in andere EU-lidstaten en mogelijk in de Verenigde Staten en Azië. In dat geval zal de kandidaat tijdig op de hoogte worden gebracht en zal de kandidaat om toestemming worden gevraagd via zijn of haar profiel of via e-mail.

Los van Vesta Services en haar klanten kunnen persoonsgegevens ten tweede ook gedeeld worden met onze technische partners met als doel u onze diensten te kunnen leveren. Onze website wordt gehost op een server in de EU die wordt beheerd door CEGEKA. Laatstgenoemde heeft toegang tot onze databases om het contractuele onderhoud te garanderen, maar heeft geen toegang tot velden beschermd door een login en paswoord. Niettemin heeft CEGEKA een geheimhoudingsovereenkomst met ons. We werken eveneens met enkele externe partijen om onze klanten en kandidaten te voorzien van sommige functionaliteiten op onze website. Indien en voor zover dit noodzakelijk is voor technische administratie en onderhoud, mag Vesta Services dus in principe uw persoonsgegevens doorsturen om het optimaal gebruik van ons systeem te waarborgen.


V. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens van kandidaten?

Wanneer u geen gebruik meer maakt van onze diensten, kan u ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens niet meer bewaard worden in onze database, door uw profiel te verwijderen.

We zullen uw profiel en alle persoonsgegevens hierin opgenomen verwijderen, als u dit ons vraagt, eerder dan dit zelf te doen. U brengt hiervoor ons of onze DPO op de hoogte via de contactgegevens hierboven. Een dergelijk verzoek heeft eveneens tot gevolg dat onze klanten (bij wie u mogelijk heeft gesolliciteerd voor een vacature) uw persoonsgegevens niet meer kunnen raadplegen, aangezien uw profiel verwijderd zal worden.

Voor informatie betreffende hoe lang persoonsgegevens opgeslagen worden door onze klanten waarvoor u rechtstreeks hebt gesolliciteerd via hun website, verwijzen wij u door naar de privacy voorwaarden van de klant(en) in kwestie.


VI. Uw rechten en hoe deze uit te oefenen

  U hebt verschillende rechten gekoppeld aan de persoonsgegevens die u ons geeft. U kan deze uitoefenen door ons of onze DPO rechtstreeks op de hoogte te brengen via de contactgegevens hierboven:
 • het recht om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die verwerkt worden door Vesta Services en in het geval dat deze persoonsgegevens inaccuraat of onvolledig zijn, de correctie of aanvulling hiervan;
 • het recht om uw persoonsgegevens verwijderd te zien of de verwerking beperkt te zien;
 • de overdracht van uw persoonsgegevens, hetzij door u een kopie in een leesbaar formaat te bezorgen of door de gegevens rechtstreeks door te sturen naar een ander platform;
 • het recht om uw toestemming in te trekken voor persoonlijke mailings;

In het geval dat wij niet de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens zijn maar louter verwerker (zie Sectie IV), zullen wij uw vragen of klachten doorsturen naar de eigenlijke verwerkingsverantwoordelijke, onze klant, die die uw persoonsgegevens beheert en zodoende verantwoordelijk is voor het faciliteren van het uitoefenen van uw rechten en het beantwoorden van uw vragen.

Mocht u van mening zijn dat uw aanvraag niet op een correcte manier werd behandeld, dan hebt u het richt een klacht in te dienen bij:

«Autorité de protection des données – Gegevensbeschermingsautoriteit»
Drukpersstraat 35
1000 Brussels
+32 (0)2 274 48 00
E-mail: commission@privacycommission.be


VII. Links naar andere websites

Vesta Services websites kunnen links bevatten naar andere websites die buiten de controle, invloed of verantwoordelijkheid van Vesta Services vallen. Vesta Services is niet verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens of het privacybeleid van andere bedrijven. Om die reden raden we u sterk aan de privacy voorwaarden van dergelijke websites grondig te lezen zodat u op de hoogte bent van de manier waarop zij u data verwerken. Hoewel wij de bedrijven en vacatures screenen, heeft Vesta Services geen controle over de legaliteit, betrouwbaarheid, kwaliteit en waarheid of accuraatheid van de jobaanbiedingen die op haar website worden gepost. Bijgevolg is Vesta Services hier ook niet verantwoordelijk voor. We moedigen u daarom aan om ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van onrechtmatige of frauduleuze praktijken die uitgaan van websites gelinkt aan Vesta Services en/of door bedrijven of personen die verantwoordelijk zijn voor of bijdragen aan dergelijke praktijken. Hetzelfde geldt voor websites van derden die gelinkt zijn aan onze websites.


VIII. Veiligheid van gegevens

Om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens, dienen zowel bedrijven als kandidaten expliciet in te loggen en een paswoord in te geven of zich op een andere ondubbelzinnige manier te authentiseren. De authenticatiebeveiliging wordt mogelijk gemaakt door verscheidene beveiligingsmethoden zoals indringersdetectie, firewalls, encryptie, manuele procedures en andere.

Daarbovenop worden paswoorden of andere authenticatiemethoden nooit via e-mail gecommuniceerd, aangezien we geen sluitende veiligheidsmaatregelen kunnen garanderen op alle browsers en e-mailplatformen waar dergelijke informatie doorkomt. Gelieve de FAQ te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie rond het verlies van authenticatiedetails en het ontgrendelen van geblokkeerde accounts.


IX. Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die uw webbrowser op uw harde schijf plaatst om het surfen op websites te faciliteren en uw online ervaring te vergemakkelijken. Cookies worden doorgaans gebruikt om informatie op te slagen met betrekking tot uw voorkeuren rond het gebruik van onze website.

Als u tegen het gebruik van (bepaalde) cookies gekant bent, kan u uw browser zo configureren in de privacyinstellingen om deze cookies te weigeren. Dit kan echter leiden tot problemen tijdens het surfen op onze website. Gelieve de help-pagina van uw browser te raadplegen voor verdere uitleg.

  Jobs.vesta.services gebruikt de volgende soorten cookies:
   Technisch noodzakelijke cookies:
  • Deze cookies zijn noodzakelijk om de kernfunctionaliteiten van de website mogelijk te maken en kunnen niet worden uitgezet of geweigerd. Deze cookies blijven enkel actief tijdens uw sessie op onze website en worden verwijderd door uw webbrowser wanneer u uitlogt. We gebruiken momenteel bv. volgende cookies: cookies om te bepalen of u toegestemd hebt om cookies te gebruiken, cookies die taalkeuze onthouden, cookies die navigatie mogelijk maakt en cookies die de zoekfunctie mogelijk maken.
   Third party en analytische cookies:
  • We gebruiken third party en analytische cookies om de gebruiksmogelijkheden van de website te verbeteren tijdens het navigeren én voor onze marketingdoeleinden, daar deze ons inzichten verschaffen over bezoekers (aantal bezoekers, hoe de website wordt aangewend, welke pagina’s het meest bezocht worden, …). Deze cookies blijven niet langer dan 2 jaar actief en geven ons niet de mogelijkheid u te identificeren wanneer u de website gebruikt. Wanneer u third party cookies gebruikt, kan u mogelijk geïdentificeerd worden door die derde partij (bv. door sociale media-knoppen), maar zelf hebben wij geen zeggenschap over deze informatie. We verwijzen daarom naar de privacy voorwaarden van deze derden indien u meer wil weten betreffende het gebruik van uw persoonsgegevens door deze derden. Onze klanten mogen hun jobsite personaliseren (zoals die door ons ondersteund wordt) door cookies daarop te plaatsen die zij controleren en waar wij geen zicht op hebben. We verwijzen hiervoor naar het cookie-beleid van onze klanten.

We gebruiken momenteel zelf volgende third party en analytische cookies:

Google Analytics (om ons te voorzien van statistieken).